Ysgol Gynradd Llandysul

Ein Taith i Lydaw

18fed-23ain o Fehefin 2005 

 

Dydd Sadwrn 18fed o Fehefin         

Roedd y diwrnod mawr wedi cyrraedd o’r diwedd. Bu’n rhaid i holl blant blwyddyn chwech ysgol gynradd Llandysul ddihuno yn gynnar iawn gan ein bod yn mynd i Lydaw! Roedd yn daith hir, flinedig i ni y plant. Chwech awr yn y bws i gyrraedd Plymouth a saith awr ar y llong ac yna dwy awr o Roscoff i Ganolfan Mahalon lle roeddem yn aros! Dyna gyfanswm o bymtheg awr o deithio mewn un diwrnod!!!!! Serch hynny, roedd yn werth pob munud. Cyrhaeddom Mahalon tua canol nos a phawb wedi blino’n lan.

 

Dydd Sul 19eg o Fehefin

Wedi cael brecwast ffrengig, neidiom i mewn i’r bws a bant a ni am Eglwys Plogonnec. Buom yn canu yno.  Roedd y gwasanaeth yn wahanol iawn i Gymru, nid oeddwn yn deall gair ohono chwaith!

devant_église.jpg (42542 bytes)

Ar ol canu roedd boliau pawb yn galw fel cloch yr eglwys felly aethom i fferm Mr a Mrs Huw a Wenna Bevan Jones. Cawsom groeso bendigedig yno ac roedd gwledd wedi ei baratoi ar ein cyfer. Roedd yno crepes siocled, rhai caws a chig mochyn a sudd oren ac afal ffres.

Wedi i ni lenwi’n boliau aethom i barc antur nad oedd yn bell o fferm Huw a Wenna.  Yn y parc roedd llawer o blant eraill yno.  Cawsom hwyl yn mynd lawr y sleidiau igam ogam lliwgar a mynd ar goll yn y “maze”.  

pont singes.jpg (36241 bytes)     str_gonflable.jpg (37528 bytes)     vélos.jpg (35096 bytes)     balançoire.jpg (41754 bytes)

tobogan.jpg (31260 bytes)     tourniquet.jpg (35050 bytes)

Teithiom yn ôl i Ganolfan Mahalon.  Tra buom yn disgwyl swper aethom i chwarae pêl droed a gêm mochyn yn y canol.  Cafwyd ciwcymber mewn hufen salad i ddechrau, ac yna fel prif gwrs cawsom lasagne a salad ac i orffen cafwyd bisgedi a saws afal. Roedd y swper yn flasus iawn. Cyn mynd i gysgu’r noson honno, bu tipyn o siarad a symud o un ystafell i’r llall er mwyn siarad gyda’n ffrindiau.

Dydd Llun 20fed o Fehefin

Codom am 7.30 yn y bore ac yna teithiom i ysgol St Egonnec yn Plogonnec.  Cafwyd croeso twymgalon gan ein ffrindiau, athrawon yr ysgol, Jean Luc a Catell.

arrivée car.jpg (35014 bytes)     arrivée.jpg (29976 bytes)     accueil.jpg (35085 bytes)

Yn ystod yr bore buom yn chwarae bingo, coginio crepes, pancws bach, crymbl afal a salad ffrwythau ffres.  Caswom ginio blasus eto gyda’n ffrindiau o Ffrainc, cawsom awr a hanner i ginio!!

galette.jpg (20355 bytes)

 Gwahanol iawn i Landysul! Yn y prynhawn aethom allan i’r cae i chwarae a chymryd rhan mewn gemau potes.

thèque.jpg (28228 bytes)     relai 1.jpg (35125 bytes)     relai 2.jpg (46745 bytes)

Wedi i’r ysgol orffen am 4.30 y prynhawn aethom i ymweld â phentref prydferth Locronan.  Aeth rhai o’r plant i siopa am gardiau post ac eraill i fwyta hufen ia.

groupe2.jpg (35097 bytes)

Teithiom yn ôl i’r Ganolfan yn Mahalon i gael swper.  I ddechrau cafwyd tomatos ac india corn, cyw iar mewn saws madarch a ffa ffrenig ac i bwdin cafwyd banana.  Aeth pawb i’r gwely yn gynnar y noson honno gan fod yr athrawon heb gael llawer o gwsg y noson gynt oherwydd sŵn ni’r plant!!

 

Dydd Mawrth  21ain o Fehefin

Codi eto am 7.30 yr bore, brecwast ffrengig a bant a ni yn y bws am dref Douarnenez.  Ymweliad cyntaf y dydd oedd amgueddfa cychod yn yr hen harbwr.  Cafwyd hanes yr amgueddfa a’r ardal...

musée2.jpg (39345 bytes)     musée3.jpg (32880 bytes)     musée.jpg (30239 bytes)     musee bateau.jpg (34308 bytes)

...cyn mynd allan i’r harbwr i ymweld â’r cychod o bob maint ac o bob cwr o’r byd. Aeth Paul y gyrrwr bws a ni i ben arall o dref Douarnenez cyn i ni gerdded tua milltir i lawr am bentref bach o’r enw Plomarc’h, lle cafwyd amser i chwarae, clonc fach gyda’n  ffrindiau newydd heb anghofio bwyta ein picnic.

picnic.jpg (41905 bytes)     picnic2.jpg (43881 bytes)     picnic3.jpg (33860 bytes)     picnic4.jpg (44565 bytes)

 

  Wedi bwyta llond bol rhaid oedd cerdded i’r traeth.  Cafwyd amser ar y traeth i adeiladu cestyll tywod a golchi ein traed chwyslyd yn y môr glas, oer.

plage.jpg (29751 bytes)    plage2.jpg (35675 bytes)

Cyn troi am adre aethon i siopa mewn archfarchnad i brynu bwyd gogyfer a pharti canol nos (cyfrinach rhwng chi a ni yw hwn peidiwch dweud wrth yr athrawon!!!.) Wedi siopa aethom nôl i’r ganolfan yn Mahalon i ymolchi a gwisgo ein dillad gorau gan fod cyngerdd wedi ei drefnu ar ein cyfer.  Hannah oedd y ddynes trin gwallt a bu wrthi am hir yn brwsio, plethu a chyrlio gwallt pawb. Chwarae teg mae’n dilyn ôl traed ei mhodryb!

Aethom nôl i neuadd ym Mlogonnec er mwyn cyfarfod gyda’n ffrindiau a chael gwledd arall i fwyta.  Bu plant Ysgol St Egonnec yn perfformio eitem gerddorol a buom ni yn canu.  Mrs Dafydd oedd yn ein harwain. Bu rhai ohonom yn crio wrth i ni adael ein ffrindiau. 

soirée.jpg (35423 bytes)   soirée2.jpg (26950 bytes)   soirée3.jpg (29854 bytes)   soirée4.jpg (29480 bytes)

 Wedi i ni gyrraedd nôl yn Mahalon aeth pawb am y gwely, wel dyna beth oedd yr athrawon yn ei feddwl, ond cafwyd parti canol nos i ddathlu penblwydd Ceris. Roedd  Stacey wedi gwisgo lan fel ffermwr dwl!  Wel dyna hwyl a gawsom!

Dydd Mercher 22 o Fehefin  

Codi am 8 y bore brecwast ffrengig am y tro olaf. Daeth Jean Luc gyda ni i Quimper i siopa mewn archfarchnad anferthol.  Bum yn prynu anrhegion i’r teulu yno, roedd popeth yn edrych mor wahanol. Teithiom yn ôl i’r ganolfan ym  Mahalon i gael cinio. I ddechrau cafwyd cous cous ac yna porc mewn saws pinafal a pys ac yna hufen iâ i bwdin. Ymunodd Catell a ni gogyfer a’r daith lawr i Haliotika i ymweld ag amgueddfa bysgod enfawr. Cawsom gyfle i fynd o amgylch yr harbwr lle roedd y llongau yn dod a’r pysgod i mewn ac hefyd aethom i mewn i’r ocsiwn bysgod. Roedd un pysgotwr wedi dala siarc!

haliotika.jpg (45148 bytes)   criée.jpg (37366 bytes)

Yna rhaid oedd dywchwelyd i’r ganolfan i ddechrau pacio ein bagiau a chael swper.  Wedi swper rhaid oedd mynd i’r gwely yn gynnar gan ein bod yn codi’n gynnar.  Cafwyd cystadleuaeth brwd rhwng ystafelloedd.  Roedd yr ystafelloedd yn daclus iawn meddai’r athrawon.  Daniel a Niall oedd yn fuddugol.

 adultes.jpg (51315 bytes)

Dydd Iau 23ain o Fehefin  

Clywed swn - 4.45 y bore - felly roedd rhaid codi, ymolchi ac yna gorffen pacio ein bagiau ac yna mynd yn syth ar y bws.  Teithio ar y bws a phawb yn cysgu.  Cafwyd brecwast ar y bws.  Cyrraedd St Malo a phawb wedi blino’n lan.  Buom ar y llong am wyth awr, yn gwylio fideo a chafwyd cinio hyfryd -  sglodion wel dyna beth oedd blasus.  Cyrraedd Portsmonth am 7 yr hwyr ac yna teithio ar y bws am adref a phawb wedi blino a rhai yn chwyrnu! Roedd pawb yn hapus iawn pan gyrhaeddon nôl yn Llandysul am hanner nos ac roedd ein rhieni yn weddol falch o’n gweld hefyd. Cawsom amser bendigedig yn Llydaw a diolch yn fawr i’r athrawon am edrych ar ein holau a bod yn dipyn o sbort.

 

 Emily Evans ac Elain Ainsworth

 

                                      Cymraeg                      Brezhoneg                     English                       Français